ViaCorLogoM300px.gif
Hem Ledarskap Grupputveckling Välmående ViaCor Kontakt

Bli välmående och effektiva på jobbet!

Från grupp till högpresterande team!

Gör stressprofiler och minska stressen!

Om ViaCor AB 

ViaCor AB ägs och drivs av Anki Larsson de Morais. Hon är fil.kand och har över 15 års erfarenhet från anställning i ledande befattningar. Anki har lång erfarenhet som konsult inom ledarskap-, individ- och grupputveckling. Hon är UGL-handledare sedan 2003 och uppgraderad till ”UGL2008”, certifierad att arbeta med kartläggning av drivkrafter enligt SDI, utbildad av Susan Wheelan i att skapa effektiva team enligt GDQ och utbildad av Thomas Jordan, Göteborgs universitet i konflikthantering samt är Diplomerad samtalsterapeut i Psykosyntes. Se mer nedan under Certifieringar & Arbetsmetoder.

ViaCors värdegrund

”Människor som mår bra skapar framgångsrika organisationer”

ViaCor arbetar med tre områden som alla hänger ihop och påverkar varandra.

  1. Individer – ökad självkännedom bidrar till bättre ledarskap och tryggare relationer.
  2. Relationer - trygga relationer ger bättre samspel, tydlig kommunikation och hantering av konflikter.
  3. Organisationer - bra ledarskap och trygga relationer skapar effektiva och hållbara organisationer.

Pedagogik

Vi lär av det som sker i gruppen och varvar upplevelser och problemlösning, med reflektion, feedback och teorier. Ju större öppenhet och engagemang som skapas, desto större utbyte för kursdeltagarna.

Ofta uppnås bättre resultat genom att utveckla hela arbetsgruppen, dvs. både chef och medarbetare tillsammans. Gruppen vinner då mycket i ömsesidig förståelse och samspel mellan deltagarna.

Certifieringar & Arbetsmetoder

UGL 2008 (Utveckling Grupp och Ledare)

UGL har använts under mer än 20 år som en grundläggande ledarskapskurs inom försvaret. Den har på senare tid blivit ett välkänt begrepp i samhället och intagit en etablerad plats inom ledarutveckling i både näringsliv och förvaltning.

UGL handlar om hur en grupp utvecklas och mognar över tiden. Vad som främjar respektive hämmar utvecklingen till en mogen och trygg grupp. Kursen handlar också om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognad. Vilken ledarstil som i olika faser främjar både uppgiftens lösande och gruppens utveckling. UGL 2008 kräver ny certifiering av handledare och är uppdaterad med de senaste resultaten från forskning kring grupprocesser, gruppdynamik och ledarskap.

GDQ - Group Development Questionnaire

Wheelans modell bygger på en bred genomgång av tillgänglig forskning inom området grupp och grupputveckling från hela 1900-talet fram till dagens forskning. GDQ är en praktisk och effektiv analysmetod som stöder arbetsgrupper att bli optimalt fungerande. Det riktar sig till arbetsgrupper, ledningsgrupper, styrelser m fl. Modellen uppfyller krav på både validitet och reliabilitet.

SDI - Strength Deployment Inventory®

SDI är ett kartläggningsverktyg med syfte att förstå vilka drivkrafter och motiverande värdesystem som ligger bakom människors beteenden. Det är ett kraftfullt och dynamiskt verktyg att se på relationer i syfte att bygga kommunikation, effektiva relationer och förståelse för varandra. SDI är baserad på Relationship Awareness Theory, RAT. Teorin är utvecklad genom dr Elias. H. Porters akademiska forskning och kliniska erfarenheter.

SDI Feedback

Verktyg för att ge och ta emot feedback till och från chefer, kollegor och medarbetare på ett strukturerar sätt.

SDI Expectations

Verktyg för att klargöra förväntningar på olika befattningar eller arbetsroller i en organisation.

Psykosyntes

Psykosyntesen kallas en psykologi med själ och kombinerar gamla esoteriska tankar och modern psykologi. Den kan användas inom flera olika områden för att hjälpa människor att ”komma vidare”, hitta sin ”inre kärna” och potential. Psykosyntes lämpar sig således bra i coaching.


 

Certifieringar & Arbetsmetoder forts.

Utbildad Gruppledare i ACT enligt Karolinska Institutet

ACT står för Acceptance and Commitment Therapy och syftar till att hantera stress och främja hälsa.

Certifierad Teambook-användare

Teambook är en skräddarsydd digital plattform för uppföljning av teamets utveckling. "Gör vi det vi säger att vi ska göra?". Verktyget hjälper alla typer av grupper att bli mer effektiva, välmående och hållbara samtidigt som de når sina mål.

FIRO-teorin (Fundamental Interpersonal Relationship Orientation)

Will Schutz (1966) beskrev det mänskliga relaterandet från tre skilda aspekter oberoende av sammanhangen. Han säger att vi alla behöver få känna tillhörighet med människor, kunna ha kontroll på tillvaron och få omtanke/kärlek. Han skapade teorin om FIRO (Fundamental Interpersonal Relationship Orientation)

för att förstå hur drivkrafter och processer uppstår när människor relaterar till varandra.

Konflikthantering

Konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister med Thomas Jordan . Kursinnehållet nedan bygger på forskning om arbetsplatskonflikter och samarbetskulturer, på erfarenheterna från över tio års arbete med universitetskurser i konfliktlösning upp till 80-poängsnivå vid Göteborgs universitet .

1. Konfliktkunskap och konfliktdiagnos

2. Kommunikation i konfliktsituationer

3. Konfliktinterventioner

4. Konfliktvägledarrollen

5. Systematiskt arbete med förebyggande och hantering av arbetsplatskonflikter

6. Vuxenpsykologi i arbetslivet.

Diplomerad coach

Diplomering enligt International Coach Federation (ICF)

Förändringens Fyra Rum

Förändringens Fyra Rum ger sammanfattningsvis:

För styrelse och ledning                     

Mycket bättre överblick.

Effektivare kontroll av kärnprocesser.

Direkt observerbara och mätbara resultat.

För chefer & ledare         

Unikt effektivt och lättanvänt redskap för styrning, ledning, kommunikation och uppföljning.

När hinder avcensureras ges ledarskapet utrymme.

För personalen

Oöverträffad delaktighet i verksamhetsutvecklingen. Språk för svåra och komplexa frågor.

Möjliggör ansvarstagande på en helt ny nivå.

Starkt ökad upplevelse av mening och sammanhang. Upplevelse av verkligt stöd och tillit från ledningen.

Överbryggar upplevelser av olikheter

– till exempel mellan kultur, yrke, kön & hierarki.

För stabsfunktioner, projektledare & back-offices

Kraftfulla analysinstrument, verktyg och metoder.  Nya sätt att bidra till att leda, driva och förändra.

Ledning och stab kan mötas i verkligheten.

Ger ökad klarhet om roller och uppgifter.

För kunder, intressenter                     

Upplevelse av en mer professionell samarbetspartner.

Läs mer om verktygen.

Introduktion till Fyrarummaren® med Sjufrågeformuläret™

Personlig dialektik™ med Outsiderskalan

Organisationsbarometern®

UPP-testet

Personlighetstest som bl a mäter "Big Five", din chefs- och säljpotential. UPP-testet är utformat av professor Lennart Sjöberg, godkänt av STP och helt anpassat efter svenska förhållanden. För mer info.

22014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Aktuellt

2020-06-08 Börjar nästa UGL i Stockholm

Sveriges mesta ledarskapsutbildning. Läs mer och anmälan

Arkiv

2016-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

hösten 2015 kursintyg i ACT gruppledarutbildning

ACT betyder Acceptance and Commitment Therapy - för att hantera stress och främja hälsa under ledning Fredrik Livheim i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting.

hösten 2015 Diplomerad Kost- och Näringsrådgivare

vid MF Hälsoutbildningar och Paleo Institute.

2015-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2014-02-06 Certifiering i Förändringens Fyra Rum

i Förändringens Fyra Rum påbörjas.


2014-01-01 Vi stödjer Amurtigern från att utrotas

Världens största kattdjur - amurtigern är akut hotad och färre än 500 lever i det vilda. Vi är fodervärdar på Nordens Ark. Läs mer om amurtigern.

2012-12-10 Anki Larsson certifieras i UPP-testet

Personlighetstest som bl a mäter "Big Five", din chefs- och säljpotential. UPP-testet är utformat av professor Lennart Sjöberg, godkänt av STP och helt anpassat efter svenska förhållanden. Vill du veta mer?

2012-01-20 Anki Larsson, ViaCor i media

Tidningen Akademikerna frågar Anki Larsson om vad man ska tänka på när man får feedback. Läs mer!

2012-01-17 medlem i nätverket Styrelsebalans

Anki Larsson är medlem i nätverket Styrelsebalans. Organisationen arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser. Läs mer!

2011-08-20 Anki Larsson är ambassadör!

Anki Larsson är en av 919 ambassadörer för kvinnors företagande i Sverige. Ambassadörerna bidrar ideellt med att synliggöra och sprida kunskap om sitt företagande och inspirera andra att se företagande som en möjlighet.

2011-01-01 KF tecknar ramavtal med ViCor AB!

Ramavtalet innebär att ViaCor står till förfogande med både förtagsanpassade utvecklingsprogram för ledningsgrupper, chefer och arbetsgrupper samt öppna kurser, såsom UGL, till hela KF-koncernen inklusive Coop.

Sök

Skriv in det du vill söka efter här

HK_medlem_i_PMS-3.jpg